My cart (0)

Ji Yoon Yang

DIY Hanji Hanging Mobile - Dandelion

$60.00

Designed by Ji Yoon Yang

Made with Korea mulberry paper, Hanji.

Dimensions(approx.)

(W)430 x (H)720 mm