My cart (0)

Bangjja

Korean Bangjja Gamasot Pot

Jae Yun Kim

$285.00

Korean Bangjja Chopstick and Spoon Set

Jae Yun Kim

$35.00

Korean Bangjja Sauce Bowl

Jae Yun Kim

$28.00

Korean Bangjja Shallow Bowl

Jae Yun Kim

From $55.00

Korean Bangjja Soup Bowl

Jae Yun Kim

$80.00

Korean Bangjja Rice Bowl with Lid

Jae Yun Kim

$100.00

Korean Bangjja Ramyeon Bowl

Jae Yun Kim

$120.00

Dish Sponge for Korean Bangjja

Jae Yun Kim

$6.00

Korean Bangjja Somyeon Bowl

Jae Yun Kim

$160.00
Sort by